1. Bakanlığın strateji ve hedeflerine uygun olarak halk sağlığı hizmetlerinin il genelinde hedef ve stratejilerini belirlemek,

2. Bakanlıkça halk sağlığı alanında yapılan düzenlemelerin il düzeyinde uygulamalarını takip ve kontrol etmek,

3. İl genelindeki Kamu Hastane Birliği ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,

4. Halk Sağlığı Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin takibini yapmak,

5. Bakanlık aile hekimliği politikaları ile ilgili il düzeyinde hedeflerin belirlenmesi ve uygulamanın izlenmesi çalışmalarını yürütmek,

6. Görev alanına giren diğer konularda gereken denetlemeleri yapmak,

7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.