1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

2. Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili oda başkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

3. Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

4. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

5. Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

6. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

7. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

8. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.