1. Sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,

2. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il düzeyinde uygulamaları belirlemek,

3. Kişisel sağlık verileri ile il düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,

4. Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, kontrollerini yapmak, değerlendirmek ve veri akışının eksiksiz olarak Bakanlığa ulaşmasını/ulaştırılmasını sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.